EU програми

Линк към наредба за МЛАД ФЕРМЕР:

http://www.dfz.bg/assets/8467/NAREDBA_14_ot_28.05.2015_g_podmqrka_6.1.pdf

 

Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
(ПРСР 2014-2020)
РЕЗЮМЕ
Бенефициенти:
 Земеделски производители
 Mикропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или
юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите
 Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Критерии за допустимост:
 Бенефициентите трябва да имат седалище или постоянен адрес на
територията на селски район (за физическите лица).
 Инвестицията да се осъществява в селски район;
 Стопанството на кандидати земеделски производители трябва да има
СПО (стандартен производствен обем) ≥ 8 000 евро;
 При инвестициите в производство на електроенергия, трябва да се
произвежда поне 10% топлинна енергия.
Допустими дейности:
 Развитие на туризъм (Изграждане и обновяване на туристически
обекти, развитие на туристически услуги)
!!! Не се предоставя финансова помощ за туризъм в курортни комплекси
с развит масов туризъм;
 Производство или продажба на неземеделски продукти, които не са
включени в Приложение 1
 Развитие на услуги във всички сектори;
 Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за
собствено потребление;
 Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.
Допустими разходи:
 Изграждане, придобиване, вкл. чрез лизинг, или подобренията на
недвижимо имущество;
2
 Закупуване, вкл. чрез лизинг на нови машини и оборудване,
включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;
 Общи разходи за проекта, например хонорари на архитекти, инженери
и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната
и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа
осъществимост;
 Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен
софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
ВАЖНО: Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на
заявлението за подпомагане с изключение на общите разходи за проекта.
Интензитет и размер на помощта:
 75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за
„минимална помощ“;
 Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро;
 Максимална стойност на разходите по проекта – 300 000 евро;
Приоритетни проекти:
 Проекти, които се реализират на територията на Северозападен или
Северен централен район;
 Проекти за производствени дейности;
 Проекти за услуги, свързани с информационни и комуникационни
технологии;
 Проекти за производство на енергия от странични продукти,
отпадъци и други нехранителни суровини;
 Проект, включващ инвестиции за предлагане на пазара на собствена
продукция;
 Проекти, подадени от физически лица и ЕТ на възраст между 18 и 40 г.
включително или жени;
 Проекти на кандидати, осъществяващи дейности/регистрирани
най-малко 3 години преди датата на кандидатстване;
 Проекти на тютюнопроизводители;
3
 Кандидати, които не са получавали финансова помощ от ЕЗФРСР за
проекти за неземеделски дейности през последните 3 години преди
датата на кандидатстване.